Vedtægter

Vedtægter for Jazzklub Bornholm
 
§ 1: NAVN OG TILHØRSFORHOLD
1.1.  Foreningens navn er Jazzklub Bornholm
1.2.  Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

§2: FORMÅL
2.1.  Foreningens formål er med hovedvægt på jazz/blues-genren:
– at arrangere koncerter med primært bornholmske musikensembler 
– at stå for andre musikalske aktiviteter 
– at skabe et netværk for lokale musikere og øens musikmiljø.

§3: MEDLEMMER
3.1.  Som medlemmer kan optages enhver med interesse i foreningens aktiviteter.
3.2.  Indmeldelse sker ved henvendelse til  kassereren.
3.3.  Medlemskabet ophører ved undladelse af kontingentbetaling. Bestyrelsen fastsætter restancefrister.
3.4.  Medlemskab kan endvidere ophæves, hvis et medlem skader foreningens interesser eller anseelse.
3.5.  Beslutning om eksklusion efter § 3.4 kan indbringes for førstkommende generalforsamling.

§4: KONTINGENT
4.1.  Medlemskontingenter fastsættes af generalforsamlingen.
Betalingsfrist og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
4.2.  Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

§5: GENERALFORSAMLING
5.1.  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
5.2.  Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af  marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
5.3.  Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret ved general-        forsamlingen  
5.4.  Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte. 
5.5.  Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog kan der forlanges skriftlig afstemning ved personvalg. 
5.6.  Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
5.7.  Beslutning om ændring af vedtægter træffes med almindeligt flertal, dog med undtagelse af formåls- og opløsnings §§, der kræver mindst 2/3 flertal.
5.8.  Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter:

1) Valg af dirigent og referent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Formandsberetning.
4) Godkendelse af årsregnskab.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelse samt suppleanter.
7) Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter. 
8) Valg af medlemmer til eventuelle udvalg.
9) Evt.

5.9.  Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
5.10.  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller kan overfor bestyrelsen begæres indkaldt af mindst      1/10 af medlemmerne med angivelse af motiveret dagsorden.

§6: BESTYRELSE
6.1.  Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Ved første ordinære generalforsamling vælges/genvælges 4 medlemmer.
6.2.  Bestyrelsen består af 5- 8 medlemmer samt 2 suppleanter.
6.3.  Genvalg kan finde sted.
6.4.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
6.5.  Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, og afholdes efter behov.
6.6.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
6.7.  Formanden repræsenterer foreningen udadtil. Bestyrelsen tilrettelægger og gennemfører foreningens aktiviteter i henhold til generalforsamlingens beslutninger.
6.8.  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.
6.9.  Ingen bestyrelses- el. udvalgsmedlemmer kan modtage honorar for deres deltagelse i foreningsopgaver.

§7: REGNSKAB
7.1.  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
7.2.  Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand.

§8: MIDLER
8.1. Foreningens midler kan kun anvendes til de i § 2 nævnte formål
8.2.  Finansieringen af aktiviteterne udgøres af medlemskontingenter, offentlige kulturelle tilskud samt evt. sponsorering, fonde m.m.

§9: FORPLIGTELSER
9.1. For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtigelser.

§10: FORENINGENS OPLØSNING
10.1.Opløsning af foreningen kan kun ske ved generalforsamlingens beslutning
10.2.Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslag herom.
10.3.Foreningens evt. formue skal ved opløsning anvendes til at støtte det bornholmske jazzrelaterede musikliv efter beslutning af generalforsamlingen.